Hälsa på plats

Mobila journallösningar

Läsplattor spelar en allt större roll i vården
– detta gäller inte minst för mobil personal inom hemsjukvården.

Det som skiljer Hälsa på plats från andra lösningar är att den inte är knuten till något specifikt journalsystem eller leverantör

HÄPP bygger istället på etablerade standarder för informationshantering inom vården. Etablerade funktioner för säkerhet, såsom SITHS-kort, säkerhetstjänster för bland annat spärr och samtycke, är självklara delar i en Choruslösning.

Lösningen togs fram för SLSO tillsammans med vårdbolaget TioHundra, som etablerades av landstinget och Norrtälje kommun gemensamt för att förenkla samarbetet mellan olika huvudmän och underlätta för patienterna. Med Hälsa på plats revs ytterligare murar inom den patientnära vården. Personal på hembesök kan via lösningen dokumentera på plats och även direkt ta del av journaler som man tidigare hade skrivit ut på papper innan man lämnade arbetsplatsen.

Utmaningen var att skapa en så lättanvänd och samtidigt generell lösning som möjligt, med bibehållen informationssäkerhet.

Lösningens användbarhet i olika sammanhang visas av att den används såväl för mobila vårdteam som av behandlande läkare inne på sjukhusen vid ronder. Intresse för lösningen finns i flera regioner/landsting, med sinsemellan olika journalsystem.

Tiohundra AB är ett gemensamägt bolag för gränsöverskridande landstings- och kommunalvård. Stockholms Läns Sjukhusområde (SLSO) hanterar primärvården i Storstockholm.